La Declaració de la Sorbona (25 de maig del 1998) va marcar l’inici de l’anomenat Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i del procés de convergència europea en el què ens trobem immersos. Va ser l’any 1999, amb la signatura per part dels ministres de 29 estats europeus de la Declaració de Bolonya, on es van concretar i definir mesures més específiques i concretes per poder convertir en realitat el que ja s’havia definit un any anterior. Actualment són 46 els països sotasignants de la declaració.

Aquesta reforma no implica només un canvi en l’estructura del sistema universitari, en tant en quant es busca una convergència estructural que permeti la compatibilitat i comparabilitat de les titulacions oficials, sinó que també obra la porta a noves possibilitats en el disseny i la innovació pedagògica. Davant d’aquest escenari les possibilitats d’innovació pedagògica-docent són, sens dubte, nombroses.

El nou concepte de creditatge ECTS de les titulacions, el paper del professor-tutor, una metodologia d’ensenyament- aprenentatge centrada en l’alumne, el disseny i l’avaluació de competències, l’ús de les TIC i els espais d’ensenyament virtuals, l’anglès i la internacionalització dels estudis, són alguns dels exemples de la nova orientació dels títols universitaris.

És doncs en aquest context de canvi, i també com a reconeixement de la tasca innovadora que realitzen els nostres docents, que plantegem la realització d’aquesta    Jornada d’Innovació Docent-URL’09, on el professorat de la nostra universitat pugui compartir i reflexionar entorn l’activitat d’innovació docent que s’ha desenvolupat i es continua desenvolupant en el marc de la URL.

En aquest sentit, la Jornada que es planteja pretén ser de nou, un espai de reflexió compartida dels professors de la Universitat Ramon Llull, de les diferents pràctiques d’innovació pedagògico-docent que es duen a terme a la nostra Universitat.

Per aconseguir aquest objectiu, la Jornada del 17 de juny, se centrarà en dos tipus d’activitats: les conferències/ponències i les comunicacions del professorat, que donaran peu a diferents col·loquis.


    Inici
     
    Programa
     
    Presentació de Comunicacions
     
    Comitès:
       Comitè científic
       Comitè organitzador
     
    Inscripció
     
    Aspectes organitzatius
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Vicerectorat de Docència i Convergència Europea
Claravall 1-3. 08022 Barcelona · Tel. 93 602 22 25 · Fax 93 602 22 49 ·
vicerectorat.docencia@url.edu · www.url.edu