Comitè d'Ètica de la Recerca de la URL

La Universitat Ramon Llull disposa del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER-URL) que possibilita a tots els centres que ho requereixin accedir a consulta, assessorament i dictamen dels projectes de recerca a implementar.

El CER-URL és un òrgan col·legiat, independent i de caràcter avaluador i qualificador de projectes de recerca que tinguin implicacions ètiques per la naturalesa dels seus objectius i metodologia emprada, amb especial èmfasi de tots aquells projectes competitius en els que la mateixa convocatòria exigeix el vist-i-plau del CER-URL.

El CER-URL desenvolupa les seves funcions amb plena transparència i en la seva actuació podrà també prendre en consideració altres normes i documents de referència nacional i/o internacional sobre la matèria. Són les seves funcions elaborar i aprovar informes, propostes, recomanacions i altres documents, i específicament, les següents:

  • Emetre informes sol·licitats per les diferents institucions federades de la Universitat Ramon Llull (i els centres que aquestes gestionen), o directament pel personal investigador o grups de recerca, relacionats amb projectes de recerca que pel seu contingut o objectius es duguin a terme amb persones, fent ús de dades personals o de mostres biològiques d’origen humà, o utilitzant agents biològics o organismes modificats genèticament, o bé mitjançant experimentació animal.
     
  • Valorar, a demanda del personal investigador, qualsevol altre projecte de recerca que, malgrat no exigir preceptivament l’informe del CER-URL, pugui afectar directament alguns d’aquests camps: els drets fonamentals de la persona i la seva dimensió bio-psico-social, la justícia social i econòmica, la pau, el medi ambient, i l’adequat tracte als animals.
     
  • Elaborar informes, a demanda dels òrgans de govern i de les institucions federades de la Universitat Ramon Llull, sobre l’activitat del CER-URL o sobre aspectes ètics rellevants de la recerca que es fa a la Universitat.
     
  • Qualsevol altra funció que li pugui venir delegada dels òrgans de govern de la URL, en relació a aspectes ètics de la recerca a la Universitat.

Respecte a la seva composició, el CER-URL està integrat pel vicerector/a de Recerca i Innovació de la URL i per un representant de cada institució federada de la Universitat. Addicionalment, també són membres del CER-URL un representant de la Càtedra ETHOS URL i un representant de l’alumnat de doctorat de la URL.
 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin