Recerca a la URL

La recerca és una activitat prioritària de la Universitat Ramon Llull, ja que potencia l’expansió dels coneixements i la capacitat formativa de les universitats. Per aquest motiu, durant els darrers anys la URL ha augmentat els fons propis destinats a la R+D+I i ha prioritzat els esforços orientats a l’obtenció de fons externs (públics i privats) per finançar aquesta activitat.

A la URL entenem la R+D+I com un servei públic que fomenta el progrés general del coneixement i el seu retorn a la societat. La nostra activitat de recerca se centra, com es recull en el Pla estratègic de recerca de l’any 2009, en tres eixos de focalització estratègica:

  • Tecnologia: biotecnologies i TIC
  • Management
  • Ciències socials i humanitats

Des del punt de vista dels reptes socials, i per tant, des d’una òptica de recerca orientada, la URL ha seleccionat 5 focus àrees d’activitat fruit del creuament de la demanda social i de les capacitats dels nostres grups. Aquestes són:

  • Innovació social i canvi social
  • Management i responsabilitat social
  • Educació: innovació, competències i valors
  • Salut i biociències
  • Energia i sostenibilitat

La URL, atenent a la seva naturalesa federal, elabora una estratègia global a través del Vicerectorat de Recerca i Innovació, que és aplicada per cada Institució federada a través dels seus Plans Estratègics de Recerca en funció de l’àmbit del coneixement del qual s’ocupa.

Gràcies a aquests plans estratègics i a l’acció constant de la nostra comunitat investigadora s’ha produït un important impuls de la R+D+I que es reflexa en els 53 grups de recerca reconeguts per la URL amb més de 595 membres vinculats als diferents departaments dels centres que integren la universitat. En el sí d’aquesta massa crítica neixen i s’executen diferents programes de doctorat.

Al mateix temps, la Universitat també impulsa les activitats de transferència de resultats per donar resposta a les necessitats de la R+D+I dels sectors empresarials i la societat en general. Entenem que és prioritari que els resultats de la recerca arribin a la ciutadania. Per aquest motiu, la URL compta amb unes estructures professionalitzades de gestió de la recerca per tal d’assolir aquesta transferència de coneixement i tecnologia.

Per altra banda, la URL manté un fort procés de internacionalització de la recerca amb la finalitat d’adaptar-se als importants reptes socials i econòmics, així com augmentar la seva presència i visibilitat a nivell mundial. S’ha potenciat la mobilitat internacional del nostre personal investigador i professorat, la participació dels nostres grups de recerca en projectes europeus i, dins del marc de l’ACM’ 2015, s’han desenvolupat una sèrie d’aliances estratègiques amb universitats de referència internacional com són Georgetown University, Boston College i Fordham University.

La recerca als centres de la Universitat Ramon Llull:

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin