Documentació

Normativa

 
 • Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
 • Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor.

 

Comissió de Doctorat

 

 

Documents genèrics

 
 1. Document d'Activitats del Doctorand o Doctoranda de la URL (DAD)
 2. Model de compromís documental (podeu contactar amb acaellas@rectorat.url.edu)
 3. Model de portada de la tesi: català, castellà, anglès
 4. Model de la última pàgina de la tesi: català, castellà

   

Admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral

 
 1. Instruccions per a l'admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral
 2. Formulari de sol·licitud d’admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral a la URL (última actualització: 18/06/2019)
 3. Plantilla informe d'avaluació
 4. Formulari de sol·licitud de dades tribunal
 5. Plantilla acceptació publicació en el TDX
 6. Plantilla acceptació coautors/es tesi per compendi de publicacions: català, castellà, anglèsEquivalència del títol de doctor/a

 
 1. Instruccions del tràmit d'equivalència del títol de doctor/a
 2. Sol·licitud per a l’estudi de l’equivalència del títol de doctor/a
 3. Sol·licitud d’expedició de la credencial acreditativa d’equivalència

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin