Trams de recerca de l’AQU

L’objecte d’aquesta convocatòria és avaluar la producció científica, mesurada amb outputs, del personal investigador i docent, en períodes o trams de 6 anys.
 
Es poden sol·licitar dos tipus de trams, els d’avaluació única (6 anys consecutius i anteriors a l’any 2002) i els d’avaluació normal (poden ser 6 anys no consecutius però han de ser posteriors a l’any 2002).
 
Podran sol·licitar l’avaluació de l’activitat investigadora el personal docent i investigador de la Universitat Ramon Llull que compleixi les característiques següents:

  1. Possessió del títol de doctor/a.
  2. Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  3. Antiguitat mínima a la universitat d’un any.
  4. Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL.

 
Podeu trobar més informació al següent enllaç.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin