Avaluació recerca PDI

La URL potencia l’acreditació del nostre Personal Docent i Investigador (PDI) per part dels organismes públics competents, que són:

Durant el període 2003-2007, AQU Catalunya ha avaluat el professorat de les universitats privades en els terminis previstos en els convenis signats amb cadascun d'aquests centres, i, a partir del 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha inclòs als processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per a totes les universitats públiques i privades.

A l'efecte de complir el requisit d'avaluació externa del professorat de les universitats privades, les avaluacions positives del professorat de les universitats privades realitzades segons la metodologia 2003-2007 tenen la mateixa consideració que les del professorat lector efectuades a partir del 2008.

L’informe favorable AQU (professor lector), l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada són requisits que es recullen en el nou reglament d’accés a les categories de professorat de la URL, que ha entrat en vigor l'1 de febrer de 2011.

El calendari de convocatòries el podeu trobar a www.aqu.cat/professorat/calendari.

Les acreditacions a les quals pot optar el nostre PDI són les següents:

  • Lector
  • Recerca
  • Recerca avançada

A més, el personal de recerca de la URL es pot presentar a la convocatòria d’avaluació dels mèrits de l’activitat de recerca del PDI.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin