Avaluació recerca PDI

La URL potencia l’acreditació del nostre Personal Docent i Investigador (PDI) per part dels organismes públics competents, que són:

A partir del 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha inclòs als processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per a totes les universitats públiques i privades.

 

L’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada són requisits que es recullen en el reglament d’accés a les categories de professorat de la URL d’1 de febrer de 2011.

 

El calendari de convocatòries de l’AQU es pot trobar al següent enllaç. D’altra banda, els processos d’acreditació de professorat part de l’ANECA estan oberts durant tot l’any (tot la informació relativa al Programa de Evaluación de Profesorado PEP, està disponible en el següent enllaç).

 

Les acreditacions de l’AQU a les quals pot optar el PDI de la URL són les següents:

1. Lector:

El personal docent i investigador que vulgui optar a obtenir l’informe favorable per a professor lector ha de tenir en compte els aspectes següents:

  • L’acreditació va adreçada a perfils d’ajudant de doctor en tasques docents i de recerca (fase inicial). 
  • L’avaluació es fa tenint en compte les dimensions següents: experiència investigadora (60-65 %), formació acadèmica (15-20 %) i experiència docent (25-15 %). 
  • Es té en consideració la durada de la tasca científica, especialment la trajectòria dels darrers anys.

La sol·licitud per demanar l’informe favorable AQU (professor lector) i tota la informació es pot trobar al següent enllaç.

2. Recerca:

Els requisits per poder sol·licitar una acreditació de recerca són:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a.
  • Tenir una experiència investigadora postdoctoral superior als tres anys.

No s’admeten a tràmit sol·licituds de persones que no compleixin aquests requisits.

La sol·licitud per demanar l’acreditació de recerca (professor agregat) i tota la informació es pot trobar en el següent enllaç.

3. Recerca avançada:

Els requisits per poder sol·licitar una acreditació de recerca avançada són:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a.
  • Tenir una experiència investigadora postdoctoral superior als tres anys.

No s’admeten a tràmit sol·licituds de persones que no compleixin aquests requisits.

La sol·licitud per demanar l’acreditació de recerca avançada i tota la informació es pot trobar al següent enllaç.

 

D’altra banda, el PDI de la URL es pot presentar a les convocatòries d’avaluació dels mèrits de l’activitat de recerca que convoquen anualment tant l’AQU com la CNEAI/ANECA.

 

Ambdues convocatòries reconeixen el mèrit de l'activitat de recerca que la persona sol·licitant ha dut a terme durant un període de sis anys, i en base a l’avaluació de cinc publicacions o mèrits que hagin estat publicats durant els sis anys avaluats.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin