AVALUACIÓ

Un cop verificat el compliment dels aspectes formals (estructura, presentació, redacció i correcció lingüística), els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

  • Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball
  • Coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades
  • Referències documentals
  • Originalitat i creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada
  • Complexitat de la temàtica
  • Aspectes formals