Missió de la URL

 1. La missió de la Universitat, segons està definida en el seu ideari, es realitza mitjançant la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i en concret:

  a) Fent una docència crítica i creativa, segons els mètodes i exigències pròpies de l’ensenyament universitari, en el marc de la internacionalització dels estudis.
  b) Formant l’estudiantat universitari en un profund sentit ètic de la professió, i en un esperit solidari de servei per a una societat més justa.
  c) Atenent la formació permanent de professionals, d’acord amb els seus principis i orientacions.
  d) Conreant, dins l’àmbit del saber que abasta, una recerca científica i tècnica lliure i de qualitat, que estigui al servei de la societat i en diàleg amb les diverses disciplines.
  e) Transferint els resultats de la recerca a través de la difusió i de la valorització i transferència del coneixement.
  f) Contribuint, des de la cultura pròpia, al diàleg, l’entesa i a l’intercanvi entre les diverses cultures i entre les persones que en són portadores, amb independència de el seu origen o condició i fomentant la igualtat d’oportunitats.

 2. La Universitat es fonamenta en el reconeixement de la llibertat acadèmica, que comprèn les llibertats de càtedra, d’investigació i d’estudi, inspirant-se i en plena coherència amb l’ideari fundacional.
   
 3. El català és la llengua pròpia de la Universitat Ramon Llull. Són llengües d’ús la catalana i la castellana, ambdues declarades oficials a Catalunya per la Constitució i l’Estatut. Es respectarà el dret de tots els membres de la comunitat universitària a emprar aquestes dues llengües. Es fomentarà com a tercera llengua l’anglès.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin