Estructura i funcionament

La Universitat Ramon Llull, creada com a fundació privada, té una estructura federal que es regeix a través dels òrgans següents:
 

Patronat

 

La Universitat Ramon Llull Fundació és l'òrgan de govern màxim de la URL en totes aquelles matèries no estrictament acadèmiques, i exerceix la seva autoritat per mitjà del seu Patronat. El Patronat està integrat pels representants de les institucions que formen part de la URL i per diversos vocals de la societat civil. Les seves tasques principals són la definició d'una estratègia i les línies de govern, el nomenament del rector o rectora i el seu equip, l'aprovació dels Estatuts, la decisió sobre la creació de nous centres i l'assumpció de les funcions del Consell Social de la Universitat. 
 

 


Rector o rectora

 

El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, a qui correspon la direcció i representació general. Així mateix, presideix els òrgans acadèmics col·legiats, el Consell Acadèmic i la Junta de Govern, i proposa els vicerectors o vicerectores i el secretari o secretària general de la Universitat, que finalment són nomenats pel Patronat, òrgan que dóna suport al rector o rectora en la direcció i gestió ordinària de la Universitat.
 


Consell Executiu

 

És l'òrgan de coordinació entre les institucions federades de la Universitat. Està constituït pel president o presidenta del Patronat, pel rector o rectora, pels directors o directores generals de les institucions federades, pels vicerectors o vicerectores i pel secretari o secretària general. Les seves funcions són, entre d'altres, proposar els principis estratègics generals de la Universitat, informar sobre els pressupostos, informar o proposar la creació de nous centres, planificar l'ordenació i el desenvolupament de les titulacions universitàries i de l'activitat de recerca i transferència del coneixement.
 


Consell Acadèmic

 

És l'òrgan col·legiat que acompanya el rector o rectora en el govern i la gestió ordinària de la Universitat. Està constituït pel rector o rectora, pels vicerectors o vicerectores, pel secretari o secretària general, pels directors o directores i degans o deganes d'escoles i facultats, per un representant de cadascun dels instituts universitaris de recerca, pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits i pel gerent, que podrà assistir-hi amb veu però sense vot. El Consell Acadèmic es reuneix amb periodicitat mensual per preparar els temes que examinarà la Junta de Govern, elaborar les orientacions generals sobre els preus acadèmics, informar sobre la creació de nous centres, coordinar l'activitat acadèmica i els serveis comuns entre els diversos centres de la URL.
 


Junta de Govern

 

És el màxim òrgan de govern col·legiat de la Universitat en matèries acadèmiques. Està constituïda pel rector o rectora, pels vicerectors o vicerectores, pel secretari o secretària general, pels directors o directores i degans o degandes d'escoles i facultats, per un professor o professora designat per cadascun dels centres, pels directors o directores dels instituts universitaris de recerca, per entre tres i sis estudiants de grau i postgrau, per un representant del personal d'administració i serveis i pels delegats o delegades de la Universitat en els centres adscrits. La Junta de Govern es reuneix ordinàriament un cop per semestre i, extraordinàriament, sempre que la convoqui el rector o rectora o que ho demanin la meitat dels seus membres. La tasca que correspon a la Junta és informar d'aspectes com la creació o supressió de facultats, escoles o instituts, la incorporació d'altres centres a la URL, l'aprovació dels plans d'estudi i, finalment, assessorar i orientar sobre els aspectes bàsics del desenvolupament acadèmic de la Universitat.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin