Estudiants no comunitaris


Abans de viatjar a Espanya

 

Tots els estudiants no comunitaris han de sol·licitar el corresponent visat d'estudis a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola en el país d'origen.


 

En arribar a Espanya

 
 • Estudiants amb visat d'estudis SSU (menys de 180 dies): no cal fer cap altra gestió
   
 • Estudiants amb visat d'estudis SLU (més de 180 dies): hauran de sol·licitar una primera autorització d'estada.
 1. Per sol·licitar la primera autorització d’estada es disposa del termini d’un mes des de la data d’entrada a la Unió Europea que figura al passaport.
   
 2. Tota la documentació s’ha de presentar en llengua oficial (espanyol o català).
   
 3. Cal presentar la documentació següent a qualsevol comissaria de la localitat de l'estudiant (mitjançant cita prèvia):
  • Sol·licitud original i còpia
  • Passaport original i còpia
  • Visat original i còpia (a ser tramitat a la missió diplomàtica o oficina consular espanyola en el país d'origen)
  • Fotocòpia del segell d'entrada a la UE o bitllet d'avió (targeta d'embarcament)
  • Carta de matrícula de la universitat on s’indiqui també la durada dels estudis
  • Tres fotografies recents en color, sobre fons blanc i de mida de carnet
  • Certificat d’empadronament
  • Assegurança de malaltia que cobreixi les despeses mèdiques durant l’estada i dues còpies. Tot i que amb la nova llei d'estrangeria l'assegurança de repatriació ja no és necessària, és recomanable tenir una.

  La comissaria expedirà un resguard oficial de la Targeta. La Targeta d'Autorització d'Estada per Estudis es rebrà entre 1 i 2 mesos després del tràmit. La validesa dependrà del període d'estudis o de la finalització del curs acadèmic. 

  Per obtenir informació complementària, podeu consultar:

 


La renovació de la targeta de l'estudiant s'ha de tramitar dins dels seixanta dies anteriors a la seva caducitat.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, les sol·licituds de renovació del permís d’estada per estudis s‘han de renovar d’una de les següents formes:

 1. DE FORMA TELEMÀTICA:
  - amb certificat digital (es pot obtenir a IDCAT) a través de la plataforma MERCURIO
   
 2. DE FORMA PRESENCIAL:
  - Al Registre General de la Delegació del Govern a Catalunya (c. Bergara, 12)
  - Al Registre Auxiliar núm. 1 de la Subdelegació del Govern a Barcelona (c. Mallorca, 278)
   

La documentació a presentar és la següent:

 • Sol·licitud original i 1 còpia
 • Passaport en vigor i fotocòpia (no entregar l'original)
 • Original i còpia de la Targeta d’Autorització d’Estada per Estudis per les dues cares (no entregar l'original)
 • Certificat de mitjans econòmics i 1 còpia
 • Assegurança de malaltia que cobreixi les despeses mèdiques durant l’estada (associades a un accident o malaltia) i 1 còpia. Ha de ser una assegurança sanitària privada amb cobertura idèntica a la del Sistema Nacional de Salut, sense que constin limitacions, ni temporals ni econòmiques, respecte les cobertures, ni copagaments o períodes de carència, ni clàusules de reintegrament de quantitats amb posterioritat a la prestació d'un servei, aportant justificant conforme es troba al corrent en el pagament del mateix.
 • Carta de la facultat on consti que l'estudiant està matriculat aquest curs acadèmic i que ha demostrat aprofitament i 1 còpia.
 • Carta de la facultat on consti que l’estudiant està matriculat per al curs acadèmic següent i 1 còpia.
 • Si es produeix un canvi de domicili, és necessari presentar un nou certificat d'empadronament
 • Pagament de taxes:
 1.  Anar al següent enllaç
 2.  Omplir amb les dades (són obligatoris els camps que tenen * ) i fer clic a "autorització 1. b)" perquè doni  la
   quantitat a pagar de 16,81€. 
 3.  Escriure el codi de seguretat
 4.  "Obtenir el document"
 5.  Imprimir el formulari
 6.  Pagar al banc
 7.  Adjuntar el formulari a la resta de documentació

Un cop l’expedient sigui favorable, caldrà anar a la comissaria de policia per finalitzar la tramitació de la renovació.

IMPORTANT:

 • Quan s’aportin documents d’altres països hauran d’estar traduïts (per traductor jurat) al castellà o a la llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.
 • És important quedar-se amb una còpia de tota la documentació presentada.


Més informació:
Universitat Ramon Llull
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants
c/ Claravall, 1-3. 08022 Barcelona.
Tel. 936 022 200 | vicerectorat.internacional@url.edu


Podeu consultar tota la informació a la web del Ministeri i descarregar-vos l'imprès de sol·licitud.

Per sol·licitar l’autorització de tornada cal demanar cita prèvia a través d’aquest enllaç.

 


En els següents documents podeu consultar tots els tràmits que es fan a la Subdelegació del Govern a Barcelona (Oficina d’Estrangers de Barcelona):

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin