Seguiment i avaluació de la qualitat

La Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent de la URL (UQIAD-URL), a partir del treball en xarxa amb les unitats/àrees de qualitat dels centres i les facultats, potencia, coordina i revisa els processos d’avaluació de l’àmbit academicodocent amb la finalitat de contribuir a l’assegurament dels estàndards de qualitat i d’excel·lència de la nostra universitat (elaborats a partir dels Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (2005) i (2015).


A més, la UQIAD-URL dóna suport a les unitats/àrees tècniques de qualitat del centres per tal de diagnosticar i detectar tots els aspectes de l’àmbit academicodocent que poden millorar o potenciar, i proposa plans de suport i de millora per abordar-los.

Les principals accions que desenvolupa la UQIAD-URL en aquest àmbit són:
 

punt Assegurament de la qualitat academicodocent dels nostres centres mitjançant la implementació dels Sistemes de Garantía Interna de la Qualitat (SGIQ)
  Tots els centres de la Universitat disposen de polítiques estratègiques de qualitat i sistemes de garantia interna de la qualitat, de manera que asseguren l’assoliment dels objectius de la formació que s’imparteix.
   
punt Disseny, seguiment i acreditació de titulacions
  A partir del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (Marc VSMA) promogut per AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), el qual vincula els diferents processos d’avaluació de la qualitat de les titulacions que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, la UQIAD-URL defineix i desenvolupa alguns processos transversals de disseny, seguiment i acreditació de les titulacions, que retroalimenten els processos que són propis dels centres i permeten realitzar una valoració global de l’estat de les nostres titulacions per a la seva millora continuada.
   
punt Avaluació de l’activitat docent
  La URL disposa de mecanismes per tal de gestionar la qualitat de l’activitat docent del professorat universitari de manera que s’afavoreix el desenvolupament i el reconeixement d'aquesta activitat. El disseny i la implantació d’un procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat permet conèixer com el professorat planifica, desenvolupa, valora i millora el seu sistema d'ensenyament, elements clau per diagnosticar i avaluar la seva competència docent.

 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin