Les universitats en el marc EEES

Les titulacions universitàries oficials, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), s’estructuren en tres cicles, cadascun dels quals condueix a l'obtenció del títol corresponent.
 

Estructura del model universitari

 

 

El primer cicle condueix als títols de grau. Són títols oficials que ofereixen una formació acadèmica orientada a l’adquisició de coneixements i competències que capacitin per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

El segon cicle condueix als títols de màster. Són títols oficials que ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé promouen la iniciació de tasques investigadores.

Els doctorats són títols oficials de tercer cicle que ofereixen una formació avançada a l’estudiant en les tècniques de recerca.

El sistema universitari adaptat a l’EEES té com a eixos principals el crèdit ECTS (European Credit Transfer System) i la formació en competències.

L’ECTS és la mesura de creditatge de les noves titulacions implementades en el marc de l’EEES. Té per objectiu poder seguir el treball real desenvolupat per l’alumne/a en el transcurs d’una assignatura, no només les hores de docència com s’havia fet fins ara. També té per objectiu el reconeixement fàcil dels estudis cursats pels alumnes en qualsevol dels països europeus que l’adoptin.

Per competència entenem el coneixement, les habilitats i les actituds que una persona adquireix al llarg de la realització d’uns estudis. La formació o l'aprenentatge en competències parteix d’una visió integral i holística de l’aprenentatge de les persones, i per aquest motiu el disseny de les titulacions des d’aquest model permet que l'alumne/a pugui ser avaluat no només per l'adquisició de coneixements, sinó també per aquelles habilitats i actituds personals que desenvolupa en relació al perfil professional de la titulació. 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin