Universitat Ramon Llull - Càtedra Ethos

Projectes

-“La prevenció de la violència. L’esport com a instrument de resolució de conflictes, cohesió i convivència social entre els infants i els joves”, per a la Fundació del Futbol Club Barcelona (2016-2017). Aquest treball presenta l’esport com a instrument de resolució de conflictes, cohesió i convivència social entre els infants i els joves. A partir d’un repàs de la bibliografia nacional i internacional sobre la interrelació entre violència i esport, identifica diferents tipus de violència, n’assenyala les causes, en dibuixa la conseqüències que té per a joves i infants i presenta la pràctica esportiva com a instrument de cohesió i integració, preventor de la violència. També inclou el resum estructurat d’un grup de discussió, organitzat durant l’estudi, al voltant de la següent qüestió: De quina manera l’esport pot contribuir a mitigar i a prevenir els comportaments violents en la vida més enllà de la pràctica esportiva?

-“Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran a la ciutat de Barcelona”, per al Grup Mémora (2016-2017). Aquest estudi té per objectiu identificar el perfil, les tasques, les necessitats, l’autopercepció i les virtuts dels cuidadors professionals domiciliaris de gent gran a través d’entrevistes qualitatives a 100 professionals i a la seva interpretació a la llum de la bibliografia nacional i internacional sobre la qüestió.

-Codi ètic per a Parcs i Jardins (2016-2017).

-“Estudi sobre els beneficis ètics i socials de la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual”, per a Abertis (2016-2017). Aquest estudi té per objectiu:

  • Identificar els valors que subjauen en la decisió de contractar persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Identificar els valors que es reforcen, tant dins de l’empresa com fora d’ella, quan es contracten persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Identificar els problemes més habituals i generalitzats que generen la contractació de personal amb discapacitat intel·lectual.
  • Comparar les fortaleses i les debilitats –especialment en el pla dels valors- de la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual per part d’Abertis amb les fortaleses i debilitats identificades en la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual per part d’altres empreses.

-“Valors per a una ètica de la mobilitat”, per al RACC (2015-2016). Aquest estudi tingué per objectiu dissenyar un Mapa de Valors de l’Ètica de la Mobilitat que recullís els resultats més significatius de les investigacions punteres més recents sobre ètica de la mobilitat i que tingués en compte alguns èxits i fracassos significatius d’experiències d’implementació de codis ètics de la mobilitat en d’altres indrets. Després de la redacció del text, s’organitzà una taula d’experts en mobilitat i en ètica per enriquir el Mapa de Valors de l’Ètica de la Mobilitat i discutir possibles estratègies per a la seva implementació.

 -“Anàlisi d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i proposta de la seva viabilitat a la ciutat de Barcelona” (2014-2015). L’estudi “Escoltar la seva veu. Projecte de recerca qualitativa sobre valors i estils de vida dels adolescents de Barcelona”, realitzat per la Càtedra Ethos (2014), concloïa advertint sobre l’elevat nombre d’adolescents que disposen de molt de temps lliure que dediquen o bé a navegar per Internet des de casa o bé a deambular pel carrer amb els seus amics. Se’n desprenia, doncs, la necessitat de proporcionar als joves uns espais de lleure supervisats i organitzats que evitin que caiguin en conductes de risc (consum d’alcohol, consum de drogues, violència, pràctiques sexuals de risc, addicció als videojocs, aïllament), que poden dur a situacions de marginalitat i de desemparament. Aquest segon estudi tingué com a principal objectiu examinar algunes experiències de lleure nocturn estructurat i autogestionat pels mateixos adolescents que, per les seves característiques i la seva proximitat geogràfica i sociocultural, podrien servir d’inspiració per a la creació d’un programa anàleg a la ciutat de Barcelona.

-“El capital social de l’exercici físic que els barcelonins amb discapacitat realitzen en Centres Esportius Municipals” (2014-2015).

La ciutat de Barcelona destaca per l’elevat nombre de persones que hi realitzen activitat física amb regularitat, la qual cosa, com demostren una gran varietat d’investigacions, i com ha conclòs l’estudi realitzat per la Càtedra Ethos durant el curs 2014-2015 sobre l’esport practicat als Centres Municipals d’Esport, suposa nombrosos beneficis no només físics, sinó també en el pla anímic i en l’àmbit dels valors.

Es proposà un segon estudi que aprofundís en un col·lectiu específic que en el primer estudi només havia aparegut de manera puntual i indirecta, però que ens semblà particularment important: les persones amb discapacitat. Cada cop més, les persones amb discapacitat, ja sigui psíquica o física, surten de casa seva per integrar-se en la mesura del possible en la vida normal de la ciutat: moltes d’elles estudien, treballen, gaudeixen de l’espai públic, hi realitzen activitats d’oci i practiquen esport. La ciutat de Barcelona inverteix esforços i recursos en facilitar aquesta integració i promoure la cohesió social. L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (2009), per exemple, assenyala en aquesta direcció.

A través d’una sèrie d’entrevistes d’usuaris amb discapacitat dels CEMs, de responsables dels CEMs, de tècnics i d’altres usuaris escatiren si l’exercici físic que les persones amb discapacitat hi realitzen contribueix a la seva inclusió social i és generadora de capital social.

-“El marc axiològic de l’SPEIS (Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments)” (2014-2015). L’objectiu d’aquest estudi fou identificar, jerarquitzar i explicitar el marc axiològic de valors dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Es dugueren a terme una sèrie d’entrevistes personalitzades a un nombre significatiu de membres de l’SPEIS pertanyents a diferents estaments i a diferents nivells de responsabilitat per tal de sentir les diferents veus que componen la totalitat del servei i poder dissenyar un marc axiològic que es faci ressò dels valors viscuts, practicats i promoguts per tots els seus membres.

 -“Els valors de la Masia” (2012-2015): l’estudi tingué per objectiu calibrar la intensitat i el compromís pedagògic i axiològic en la formació esportiva dels futurs professionals de les seccions esportives del FC Barcelona. Les fases del projecte han comportat un estudi qualitatiu de la realitat axiològica a partir de la percepció dels diferents actors: residents, formadors, entrenadors, pedagogs, cuiners, etc. A partir de les dades obtingudes, la següents fases impliquen un doble camí: per un cantó actualitzar el codi de bones pràctiques del Centre de Formació Oriol Tort; i per un altra, vetllar perquè la seva implantació sigui el més ample, natural i assumida possible.

-“El compromís esportiu de DAMM”: l’estudi s’inicià el curs 2014/15 i tingué per objectiu general destil·lar els diferents vessants que implica el projecte esportiu de DAMM: formatiu, pedagògic i professionalitzador, amb l’especial idiosincràsia que els equips de futbol de DAMM no tenen com a fita arribar a professionalitzar cap esportista. D’altra banda, pren especial rellevància en tot aquest context la instauració d’una secció de futbol femení, amb els reptes i novetats que tot projecte d’aquestes característiques comporta en un món marcadament masculí.

-“Escoltar la seva veu. Cinquanta adolescències barcelonines”. Projecte concebut davant la necessitat, percebuda per l’Ajuntament de Barcelona, d’acompanyar els adolescents de la nostra ciutat en els seus processos maduratius, especialment en la seva vessant més social, i amb la voluntat d’ajustar al màxim els recursos que se’ls destinen per a poder oferir-los alternatives d’oci i complements educatius que fomentin valors i estils de vida saludables.

Amb aquest esperit s’han realitzat cinquanta entrevistes semi-dirigides a cinquanta adolescents de la nostra ciutat de diferent origen social, econòmic i cultural que voluntàriament s’han avingut a parlar amb nosaltres i expressar-se sobre com són, com veuen els altres joves de la seva edat. Com a resultat hem obtingut un “quadre impressionista” de les seves vivències i pensaments que ha d’aportar a tècnics i polítics un tipus d’informació, vibrant i viscuda, diferent de les dades estadístiques de què ja disposa, que ajudi a pensar una “adolescència en positiu” bo i trencant estereotips i etiquetatges, i a repensar el vincle institucional amb els joves de la nostra ciutat.

-“Els criteris ètics del patrocini de la Fundació Abertis”. El projecte consistí a determinar i desenvolupar onze valors que haurien de guiar el procés de selecció dels projectes que sol·licitin el patrocini de la Fundació Abertis. És a dir, es dugué a terme un estudi dels valors propis de la Fundació Abertis per establir els punts de partida, els pilars ètics, que permeten abordar una deliberació racional i dirimir quin projecte d’entre els candidats mereix ser patrocinat.

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
Tels.: 902 053 010 / 936 022 200
Fax: 936 022 249
www.url.edu | info@url.edu