Accés als estudis de màsters universitaris


Els requisits d’accés als títols de màster universitari estan regulats pel RD 1393/2007(i la seva modificació del RD 861/2010). Per poder accedir als estudis de màster universitari, cal complir un d’aquests requisits:

  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol.
  • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de màster.
  • En el cas dels sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d’origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

En cap cas l'admissió als màsters universitaris no implicarà cap modificació dels efectes acadèmics i professionals que corresponguin al títol acadèmic previ de l’alumne/a, ni el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que no siguin cursar els ensenyaments de màster.

Cadascun dels centres de la Universitat Ramon Llull disposa d'un sistema propi d'admissió. Consulteu els processos d'admissió a través dels enllaços següents:

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin