Més grans de 45 anys

Requisits

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què realitzarà la prova
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Procediment

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA URL PER A MÉS GRANS DE 45 ANYS

L’alumnat que no ha formalitzat la matrícula a la convocatòria vigent, encara que hagi superat la prova en convocatòries anteriors, no podrà realitzar l’entrevista.

 

Matrícula


El termini per formalitzar la matrícula comprèn del 14 al 28 de febrer de 2019.Recordeu

 

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d'ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.

 

La matrícula de les proves només serà vàlida si el candidat fa el pagament i presenta tota la documentació necessària dins el termini.

 

Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

 

La matrícula s’ha de formalitzar al portal d’accés a la universitat.

 

A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d’especificar la universitat on volen fer les proves d’accés.

 

El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el full de matrícula de les proves.

 

El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2019). En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

 

Preu i forma de pagament

 

Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018

 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, per a la convocatòria 2018, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 34,35 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: 57,20 €

 TOTAL: 91,55 €

 

S’estableix una bonificació del 50% de l’import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general i a les persones membres de famílies monoparentals, tant de categoria general com especial.

 

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

 

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

 

El pagament s'ha de fer al portal Accesnet seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.

 


 

Lloc de lliurament de la documentació


Una vegada formalitzada la matrícula i en cas que sigui necessari presentar documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes, s'haurà de fer arribar a l'Oficina d'Accés a la Universitat (Via Laietana, 2, 08003 Barcelona) o a les seves seus (Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona, i Vic), tenint en compte les alternatives següents:

 

a) En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.

b) Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER MITJÀ DE CORREU ELECTRÒNIC.

Més informació

 

Prova d'accés


Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

La prova consta de tres examens:


1. Comentari de text
2. Prova de llengua castellana
3. Prova de llengua catalana


 

Calendari i horari de les proves


La prova d'accés tindrà lloc el dissabte 27 d'abril de 2019 amb el següent horari:

 

De 8:30 a 9:00h: comprovació de dades dels candidats
De 9:00 a 10:30h: comentari de text
De 11:00 a 13:00h: llengua catalana i llengua castellana

 

Resultat i qualificació final per a més de 45 anys

Els resultats de les proves es publicaran el 22 de maig de 2019 al portal d’accés a la universitat.

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens per obtenir la qualificació final.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica dels tres exercicis que integren la prova (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascun dels exàmens sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal també, a més de superar la prova d’accés, realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE. 

 

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes a partir del 22 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat

 

Revisió d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 22, 23 i 24 de maig de 2019 al portal d’accés a la universitat

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 3 de juny i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal d’accés a la universitat.

 

 

 

Entrevista personal


El candidat que, tenint la prova d'accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l'entrevista personal també ha d'haver formalitzat la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual (del 14 al 28 de febrer de 2019).

 • Només per als candidats que hagin superat la prova d'accés per als més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l'any en què es realitza.
 • Es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s'hagi superat a una altra universitat del sistema català.
 • Termini de preinscripció: del 4 al 6 de juny de 2019

 

 •  

La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

 

 

Procediment URL

L'interessat o interessada haurà de lliurar la documentació següent al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3 Barcelona):

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Original i fotocòpia de la butlleta de notes conforme ha superat la prova escrita.
 • Sol·licitud 
 • En cas que hagi superat la prova escrita en altres convocatòries, cal lliurar fotocòpia del comprovant de matrícula a les proves en la convocatòria 2019.

La universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i hora de l'entrevista.

 

Reserva de places


Per a les persones que accedeixin als ensenyaments universitaris oficials de grau havent superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys la reserva de places és de l’1 per cent.Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.

Més informació: Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya


 

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin