Més grans de 40 anys

Podran accedir per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, que no tinguin cap titulació acadèmica habilitant per accedir a la Universitat per altres vies i facin o hagin fet els 40 anys l’any natural de començament del curs acadèmic.

 

S'accedirà a uns ensenyaments concrets, oferts per la universitat, per a la qual cosa l’interessat/da dirigirà la sol·licitud corresponent al Rector/a de la Universitat. Entre els criteris s’inclourà, en tot cas, la realització d’una entrevista personal amb el candidat/a.

 


La Universitat Ramon Llull oferirà de manera ordinària dues convocatòries per a l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral i professional. Una convocatòria serà per accedir-hi al setembre i una altra per accedir-hi al febrer, per a unes titulacions concretes explicitades a la convocatòria.

 

Requisits


 • Tenir experiència laboral directament relacionada amb l’ensenyament al qual es vol accedir.
 • No tenir cap titulació acadèmica que permeti l’accés a la universitat.
 • Tenir 40 anys l'any natural d'inici del curs acadèmic.Procediment


L'interessat o interessada haurà de lliurar la documentació següent al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3 Barcelona):

 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Sol·licitud 
 • Currículum vitae
 • Carta de motivació, adreçada al Rector de la Universitat
 • Fer efectives les taxes de la prova (vegeu l'apartat «Quota de la prova i forma de pagament»)


Addicionalment, la persona interessada presentarà la documentació que acrediti els mèrits que ha fet constar al currículum, com per exemple:

 

a) Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

b) Documentació acreditativa del coneixement del català.

c) Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües.

 

Període de sol·licitud


El termini per formalitzar la matrícula a les proves corresponents a la segona convocatòria de 2019 (accés al setembre) és del 6 a 17 de maig de 2019.

 

Els estudis oferts en la segona convocatòria 2019 són els següents: 

 

 

 

Quota de la prova i forma de pagament


 • Preu: 95,25 euros
 • Forma de pagament: presencialment (en efectiu o amb targeta de crèdit) o mitjançant transferència bancària al número de compte ES28 0049 1806 9429 1188 0858, tot indicant nom i cognoms, seguit del codi «MG40». En aquest cas s’haurà d’enviar el resguard de pagament a l’adreça electrònica glopez@rectorat.url.edu.Valoració del currículum


(Veure tota la informació relacionada amb el procediment al document Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional )
 

En aquesta primera fase es tindrà en compte el següent:

 • Experiència laboral i professional relacionada amb els estudis sol·licitats
 • Formació
 • Coneixement de català
 • Coneixement de terceres llengües

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Es consideraran els mèrits justificats fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds per concórrer a les proves d’accés per als més grans de 40 anys.
 

 

Resultats de la primera fase


Podreu consultar el resultat de la valoració del currículum el dia 3 de juny de 2019. La superació d'aquesta fase no té cap tipus d'equivalència amb l'ensenyament secundari.

Resultats

 

Entrevista personal


Un cop superada la primera fase, la Comissió Avaluadora convocarà al o la sol·licitant a la realització d'una entrevista personal.


 

 

Resultats definitius


La qualificació final serà la qualificació quantitativa obtinguda a la primera fase de valoració del currículum, sempre i quan la Comissió Avaluadora hagi avaluat el candidat o candidata com a APTE/A a la segona fase d'entrevista personal.

Podreu consultar el resultat final el dia 19 de juny de 2019.

Resultats finals

 

 

Reserva de places


Per als més grans de 45 anys o per als més grans de 40 anys acreditant una experiència laboral o professional, la Universitat reservarà en conjunt un nombre de places no inferior a l’1 % ni superior al 3 %.

 
La superació d'aquest procés d'accés -d’avaluació de mèrits i entrevista personal- no dóna dret de forma automàtica a l’adjudicació d’una plaça universitària al centre corresponent.

 

Comptabilitat amb altres vies


En cap cas serà compatible la via d’accés per als més grans de 40 anys i l’accés per als més grans de 45 anys per al mateix centre-estudi.


Més informació: Normativa d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau de la URL per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional (aprovada per la Junta de Govern de 18 de desembre de 2014)

 

 

Normativa aplicable


Reial Decret 412/2014, de 14 de novembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau. BOE.

 

 

Grau en Fisioteràpia

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin