Més grans de 25 anys

Convocatòries


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys es convoquen una vegada l'any. Cada candidat/a disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d'accés, els candidats poden presentar-se de nou a convocatòries posteriors per tal de millorar la seva qualificació.

 

Requisits

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D'ACCÉS A LA URL PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS

 

Període de formalització de la matrícula


Del 14 al 28 de febrer de 2019


Els candidats que vulguin fer les proves d’accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya han de formalitzar la matrícula de les proves a través d’Internet.

La matrícula s’ha de formalitzar al portal d'accés a la universitat.


A la sol·licitud de la matrícula, els candidats han d'especificar:
 1. Llengua estrangera de la qual volen examinar-se (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 2. Opció d'accés: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques o Enginyeria i Arquitectura.
 3. S’hauran d’escollir dues matèries vinculades a l’opció d’accés de les quals s'examinaran.Preu de la matrícula i forma de pagament


Pendent d'aprovació de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 2018
 

El candidat que vulgui accedir a la universitat per la via de més grans de 25 anys i per la via de més grans de 45 anys, i que vulgui fer ús d’ambdues vies haurà de matricular-se a les dues proves i abonar les taxes corresponents a ambdues matrícules.
 

El preu de la matrícula de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, per a la convocatòria 2018, es desglossa de la següent manera:

 • Quota fixa per drets d’examen (per a cada prova): 35,75 €
 • Quota de la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: 59,50 €
   

S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general. Acreditació: targeta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vigent o de l'òrgan de la CCAA corresponent.

Són subjecte d’exempció de pagament de les taxes (100% bonificació) per a la inscripció a la universitat, els col·lectius següents:

 1. Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 3. Els estudiants de 65 anys o més.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
 5. Les víctimes de violència de gènere, llurs cònjuges i llurs fills

Caldrà presentar la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes.

El pagament s'ha de fer al portal d'accés a la Universitat seguint les instruccions que es troben al web en el moment de la matrícula.
 

 

Dates i horaris de les proves


Les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys tindran lloc els dies 27 d'abril i 4 de maig de 2019, amb l'horari següent:

Fase general

 

27 d'abril de 2019 (dissabte) 

de 8.30 h a 9.00 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.00 h a 10.30 h: comentari de text
de 11.00 h a 13.30 h: els tres exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)Fase específica

4 de maig de 2019 (dissabte)
de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats
de 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada
 Lloc de les proves


El lloc de realització de les proves apareixerà imprès en el full de matrícula.
El dia de les proves, el candidat haurà de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

 Resultats


Els resultats de les proves es publicaran el 22 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat.  Qualificació final

 • Cadascun dels exàmens es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
 • És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d'obtenir la qualificació corresponent.
 • La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.
 • La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.
 • La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les fases sigui igual o superior a quatre punts.
 • El candidat ha superat la prova d’accés quan obtingui un mínim de cinc punts a la qualificació final.
 • Un cop superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
 • La qualificació de qualsevol de les dues fases de la prova, sempre que sigui igual o superior a cinc punts, també serà vàlida, a efectes de qualificació final, per a la convocatòria següent, tot i que el candidat pot optar per millorar-ne la qualificació, i sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions. Tanmateix, a l’hora de formalitzar la matrícula sempre s’ha de fer per la totalitat de la prova i, en cas de voler fer ús d'una nota parcial de la convocatòria anterior, és obligatori matricular-se a la mateixa universitat  i de les mateixes matèries
 • En convocatòries posteriors, el candidat haurà de repetir la prova en la seva totalitat.

Reserva de qualificacions de fase. Proves per a més grans de 25 anys

 • Els candidats que, en la convocatòria immediatament anterior a l'actual, hagin obtingut una qualificació de cinc o més punts en una o ambdues fases de la prova (fase general>=5 i/o fase específica>=5), podran fer ús d'aquesta qualificació en la convocatòria actual. Per poder fer ús de la qualificació de fase ja aprovada caldrà que en el moment de formalitzar la matrícula:

  • facin constar la fase de la qual volen reservar la qualificació i
  • es matriculin obligatòriament:
   • en la mateixa universitat, i
   • de les mateixes matèries de la fase reservada (en el cas de la fase general: la mateixa llengua estrangera; en el cas de la fase específica: les mateixes matèries específiques).

   

  Per al càlcul de la qualificació final de la convocatòria actual sempre es prendrà en consideració la millor de les qualificacions i, per tant, en el cas que l'estudiant decideixi que:

  • SÍ que vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada, s'usarà per al càlcul:
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant s'examina i obté pitjor qualificació.
   • la qualificació de fase de la convocatòria anterior, si l'estudiant NO es presenta a les matèries d'aquesta fase a la convocatòria actual.
   • la qualificació de fase actual, si l'estudiant s'examina i obté millor qualificació que en la convocatòria anterior.
  • NO vol fer ús de la qualificació de la fase ja aprovada (perquè, per exemple, vol fer un canvi d'opció d'accés), SEMPRE es tindrà en compte per al càlcul la qualificació de fase de la convocatòria actual.

  Exemple:
  Posem per cas un estudiant que va aprovar les dues fases a la convocatòria de 2018, de les quals només vol recuperar, per a la convocatòria de 2019, la nota de la fase general perquè vol fer un canvi d'opció (a la convocatòria de 2016 es va matricular a l'opció de ciències de la salut i ara ho vol fer a la d'arts i humanitats).

  Aquest estudiant només estarà obligat a matricular-se en la convocatòria actual de 2019 de les mateixes matèries de la fase general de la convocatòria de 2018 (és a dir, de la mateixa llengua estrangera), i podrà triar matèries de la fase específica diferents a les del 2018.
  En la qualificació final de la convocatòria de 2019, es tindrà en compte la millor de les qualificacions de la fase general (la del 2018 o la del 2019) i la qualificació de la fase específica del 2019.
   

Si t'examines en la convocatòria vigent podràs consultar les notes al portal d'accés a la universitat i descarregar-te un certificat dels resultats de la prova amb codi segur de verificació (CSV), segons el termini establert al calendari.

Si vas examinar-te en convocatòries anteriors i vols obtenir documentació acreditativa dels resultats de la prova, hauràs de contactar amb l'oficina de Gestió acadèmica de la universitat on et vas examinar. 

 

 

Revisions d'exàmens


Els candidats podran sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 22, 23 i 24 de maig de 2019 al portal d'accés a la universitat.

La resolució de les revisions es farà pública el dia 3 de juny de 2019.

Pots sol·licitar una revisió de les qualificacions al portal d'accés a la universitat en el termini establert al calendari.

Els exàmens sobre els quals hagis presentat sol·licitud de revisió seran corregits per un professor de la matèria diferent de qui va fer la primera correcció. Les noves qualificacions seran el resultat de la mitjana aritmètica de totes dues correccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant poden ser més baixes o més altes que les atorgades inicialment.

Si has sol·licitat revisió de les qualificacions i vols visualitzar els exàmens, pots fer la corresponent sol·licitud entre el 3 i el 5 de juny de 2019 a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seus. En aquest cas, l'objectiu de la cita és únicament veure els exàmens i en cap cas es parlarà sobre els criteris de correcció ni es modificarà la teva nota.

La visualització dels exàmens tindrà lloc a mitjans de juny.

Més informació

 

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin