Accés als estudis de doctorat

Segons l’article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat, i l’article 2 del RD 43/2015 i la disposició final tercera del RD 195/2016 que el modifiquen, els requisits d’accés als estudis de doctorat són:

 

1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquestes dues titulacions.

 

2. Així mateix hi poden accedir les persones que estiguin en algun dels supòsits següents:

 

a) Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

 

b) Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits ECTS. Les persones amb aquestes titulacions han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de màster.

 

c) Les persones titulades universitàries que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 

d) Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, amb la prèvia comprovació de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

 

e) Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

 

f) Estar en possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, d’acord amb el procediment que estableix el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

 

Segons la disposició addicional segona del RD 99/2011, podran accedir als estudis de doctorat els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o que hagin assolit la suficiència investigadora que regula el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.

 

Cadascun dels programes de doctorat de la URL disposa d'un sistema propi d'admissió. Consulteu els processos d'admissió específics per a cada programa de doctorat a través del llistat de doctorats.

 

Més informació sobre el doctorat >>

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin