Crèdits de lliure elecció

Normativa sobre la lliure elecció a la Universitat Ramon Llull

 
 1. Cada centre de la Universitat Ramon Llull inclou als plans d’estudi un percentatge de crèdits a la càrrega lectiva total que l’estudiant destinarà a les matèries, els seminaris o les altres activitats acadèmiques que lliurement esculli d’entre les que ofereix el centre on s'estudia o els altres centres de la Universitat Ramon Llull.
   
 2. Al principi de cada curs acadèmic, cada centre informarà de la relació de matèries, seminaris i altres activitats acadèmiques que constitueixin l’objecte de la lliure elecció de l’estudiant, podent, en funció de la capacitat docent del centre, limitar el nombre de places que s’ofereixen.
   
 3. En cap cas podran ser objecte de lliure elecció aquelles matèries o activitats acadèmiques de contingut idèntic o molt similar al de les matèries ja cursades de la titulació corresponent, ni les altres matèries que puguin estar subjectes a prerequisits o incompatibilitats.
   
 4. Cada centre de la Universitat Ramon Llull té els seus propis procediments d’informació i orientació, així com les normatives específiques per tal de facilitar el procés de lliure elecció.
   
 5. Si un estudiant vol cursar assignatures de lliure elecció en un centre de la Universitat Ramon Llull diferent d'on estudia, necessitarà l’aprovació del seu centre perquè es compleixi l’apartat 3. En cas de comptar amb l’aprovació del seu centre, la matrícula es farà a la secretaria d'aquest centre, després de comprovar que el possible centre receptor disposa de places per a aquella assignatura segons s’exposa en l’apartat 2.
   
 6. El pagament de les assignatures es farà al centre on s'estudia. La secretaria del centre comunicarà a l'estudiant el cost d’aquestes assignatures.
   
 7. Per a les assignatures de lliure elecció, fins i tot les cursades en altres centres diferents del propi, la normativa acadèmica d’aplicació (repeticions, canvis de matrícula, limitacions de convocatòria, etc...) serà la del propi centre on l’estudiant està matriculat.

  Document adjuntLlistat de cursos, assignatures i seminaris reconeguts com a lliure elecció per la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull (1995-2012)

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin