Estatuts URL (art. 29)

Estatuts de la Universitat Ramon Llull (25 de maig de 2010) 
TÍTOL TERCER. La sindicatura de Greugres de la Universitat
Article 29. El síndic o síndica de greuges


 

1. El síndic o síndica de greuges és la persona encarregada de vetllar pels drets i les llibertats de l’estudiantat, el professorat, el personal investigador i el personal d’administració i serveis davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris en el marc de les Normes pròpies de la Universitat Ramon Llull. Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i autonomia.

2. El Patronat, consultada la junta de Govern, elegirà el síndic o síndica de greuges. L’acord es prendrà per majoria dels membres presents.

3. El mandat del síndic o síndica de greuges és de quatre anys i pot ser reelegit una sola vegada, sempre que en aquell moment no sigui major de 80 anys.

4. Són funcions del síndic o síndica de greuges:
 

a) Rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, sempre que siguin presentades per les persones que tenen interès legítim per fer-ho.
b) Sol·licitar informació als diversos òrgans universitaris als quals afectin les queixes i les observacions esmentades anteriorment.
c) Realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que hagin estat sotmesos al seu coneixement i ser informat de les decisions que, si s’escau, s’adoptin.
d) Presentar a la junta de Govern un informe anual sobre el funcionament de la Universitat en el seu àmbit de competència.

 

5. Els òrgans universitaris estan obligats a proporcionar les dades i la informació sol·licitades pel síndic o síndica de greuges en l’exercici de les seves funcions.

6. El síndic o síndica de greuges cessa per alguna de les circumstàncies següents:
 

a) Per renúncia
b) Per transcurs del temps pel qual va ser elegit
c) Per mort
d) Per incapacitat o inhabilitació declarada per decisió judicial ferma o per sentència ferma per delicte dolós.
e) Per greu incompliment de les obligacions i deures inherents al càrrec que comporti la pèrdua de confiança del Patronat. En aquest darrer cas, el cessament es produirà, consultada la junta de Govern, i l’acord serà pres per les dues terceres parts del Patronat.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin