Avís legal

Aquest lloc web i el domini són propietat de la Universitat Ramon Llull Fundació (en endavant Universitat Ramon Llull), amb domicili al carrer Claravall 1-3, de Barcelona (CP 08002), CIF G59069740, telèfon 93 602 22 22 i correu electrònic info@url.edu.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a la Universitat Ramon Llull o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. La Universitat Ramon Llull presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Universitat Ramon Llull.

La Universitat Ramon Llull informa que el seu logotip, nom i altres signes distintius poden ser utilitzats únicament per a identificar activitats o iniciatives pròpies de la Universitat, o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats compten amb el suport explícit o la participació de la Universitat.

La Universitat Ramon Llull no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Universitat. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Universitat Ramon Llull no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Universitat Ramon Llull
Claravall 1-3. 08022 Barcelona
T. 902 053 010 - 936 022 200
F. 936 022 249 | info@url.edu
NIF G-59069740

Avís legal
Protecció de dades
Política de cookies

Admin