Inici   Inscripció   Lliurament
de propostes
  Jurat i
Veredicte
  Premi   Històric


  LLIURAMENT DE PROPOSTES

S’han de lliurar al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3. Barcelona), de dilluns a divendres de 9h a 19h, fins al divendres 7 d’abril de 2017, en un sobre o embalatge. Cada proposta haurà d'incloure, al dors, el codi rebut al formalitzar
la inscripció a través del formulari. No s’acceptarà cap proposta rebuda fora de termini.

Com presentar la proposta?
Cada proposta, que ha de ser original i inèdita, s’ha de presentar en una còpia impresa sobre suport rígid (tipus cartró ploma) amb la mida real de la carpeta: 57x38.40 cm (que inclou els 2 cm del llom i 1,5 cm de sang) i ha d’incorporar els següents elements (disponibles al web del Concurs):

Marca institucional de la URL (illustrator | pdf) a la cara de la carpeta

(mínim 8 cm amplada) i al llom (illustrator | pdf) (13 cm amplada).

El llistat d’institucions federades de la URL al dors de la carpeta.
El web www.url.edu al dors de la carpeta.


A tenir en compte!
Els drets de propietat intel.lectual del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat de l’autor/a. En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que prèviament s’han tramitat, i en aquest cas liquidat, els drets d’ús i de reproducció derivats dels drets d’autor que corresponguin, exonerant la URL de tota responsabilitat. La URL tindrà el dret en exclusiva de la utilització del disseny guanyador per ser reproduït en la carpeta de la Universitat del curs acadèmic 2017-2018. La URL es reserva el dret de fer possibles ajustaments per garantir l’ús adient de la imatge corporativa. La inscripció al Concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt pel Jurat del Concurs. No s’acceptarà cap proposta que no acompleixi tots els requisits. No es retornarà cap original.UNIVERSITAT RAMON LLULL | Tel. 93 602 22 16 | concurscarpeta@url.edu